ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  นายปรีชา ศิริวงศ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระนางมาลี มนาคม


นางพรเพ็ญ ใจแปง


นางสาววิลาวัลย์  ขันทะ


นางสาวสมจิตร ปัญญาดี