ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  วิสัยทัศน์
โรงเรียนปล้องวิทยาคมมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เน้นคุณธรรม นำการกีฬา พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยเทคโนโลยี ภาคีมีส่วนร่วม ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พลานามัยที่ดีแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
4.เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทางการศึกษาภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาพัฒนาการศึกษา
6. พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
7. พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
8. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะ การกีฬา รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  2. ซื่อสัตย์ สุจริต
  3. เป็นผู้มีวินัย
  4. ใฝ่เรียนรู้
  5. อยู่อย่างพอเพียง
  6. มุ่งมั่นในการทำงาน
  7. รักความเป็นไทย
  8. มีจิตสาธารณะ