ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  นางสมรส เหมะธุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระนายณรงค์ วงค์วุฒิ


นางสุวรรณี หมื่นตื้อ


นายถนอม ใจโลกา

นายครรชิต มาลัย

นางสาวเตชินี สุกิจยา