ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  นางกาญจนา จิตถา
หัวหน้ากลุ่มสาระนายพงษ์ชัย ณ น่าน


นายบุญธรรม ทรัพย์สิน


นางจุติพร ณ ลำปาง

นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์

นายไกรสิทธิ์ ปันวัง

นางสาวพัชรินทร์ อานุนามัง