ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  นายยงยุทธ สุรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระนางสาวรักษ์ศิวันต์   มณีมูล


นายอนันท์ อวรรณา


นายเอกนรินทร์ จันทร์แก้ว


นางสุริวรรณ ประสม

นางสาวสโรชา หอมอ่อน