ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  นายอดุลย์ คำพลอย
หัวหน้ากลุ่มสาระนายศรีรุด ใจวัง
นายอรุณ ไกลถิ่น