ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  นายปิยะ แก้วหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมหวัง ปัญญาดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน

นายพัฒนา หมื่นศรีภูมิ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ


นายปรีชา ศิริวงศ์ทอง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป


นายณรงค์  วงค์วุฒิ 
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอำนวยการ