ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  นางเพ็ญโสภา ทาแกง
หัวหน้ากลุ่มสาระนางมณัสริญ ไชยมาศ


นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุล


นางสาวยุเรศ พรหมมินทร์

นางวิมล   กาบแก้ว

นายสุเมธ ต๊ะวงศ์ชัย