ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  

จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 ระดับชั้น
เพศ
รวม
ชาย
หญิง
ม.๑
๖๖
๕๒
ม.๒
๖๐
๗๓
ม.๓
๕๖
๗๙
รวม
๑๘๒
๒๐๔
๓๘๖
ม.๔
๕๔
๖๖
ม.๕
๔๕
๙๒
ม.๖
๖๖
๘๙
รวม
๑๖๕
๒๔๗
๔๑๒
รวมนักเรียนทั้งหมด
๓๔๗
๔๕๑
๗๙๘
ข้อมูลบุคลากร

ประเภท
บุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

อายุเฉลี่ย

ประสบการณ์สอนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

ผู้อำนวยการ

-

-

-

๕๙

๓๕

รองผู้อำนวยการ

-

-

๕๐

๒๖

ครูประจำการ

๑๘

๒๕

-

๓๘

๔๑

๑๕

พนักงานราชการ

-

-

-

๒๙

ลูกจ้างชั่วคราว

-

-

-

๒๘

ครูอัตราจ้าง

-

-

-

๒๑

ครูธุรการ

-

-

-

๓๕

นักการ / ภารโรง

-

-

๕๓

๒๔

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

-

-

๓๔

๑๐

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

-

-

-

๓๓

เจ้าหน้าที่พัสดุ

-

 

 

๒๖

แม่บ้าน

-

-

-

๕๗

คนสวน

-

-

-

๕๒

๖ เดือน

รวม

๓๐

๔๓

๔๕

 

 

๗๓