ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  



นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
หัวหน้ากลุ่มสาระ